Spracovanie osobných údajov

Informácie

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom webu www.mmcardetail.sk a www.mcardetail.sk, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
MM Cleaning services,  s. r. o., Magurská 14, 080 01  Prešov, IČO: 51 955 318 , email: info@mmcardetail.sk, tel.: 0950 879 148.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom – info@mmcardetail.sk alebo poštou na adrese sídla.

KONTAKTNÝ FORMULÁR A KOMUNIKÁCIA

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Kontaktné  údaje: meno, priezvisko,  poštová adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvádzané v zasielaných dokumentoch

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi elektronickým komunikačným kanálom – kontaktným formulárom, mailovou správou, telefonicky, poštou alebo prostredníctvom sociálnych sieti. Osobné údaje vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 1 rok po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na vašu žiadosť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
–    poskytovatelia IT služieb;
–    poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb;
–    správca pošty.
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií na webe www.upracemmto.sk môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu MM Cleaning services, s. r. o., na našom webe prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na mailovú adrese info@mmcardetail.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej správe, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu MM Cleaning services, s. r.o., kontaktným formulárom na stránke www.upracemmto.sk alebo elektronicky na emailovú adresu info@mmcardetail.sk. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 01.02.2023

Návrat hore